Utworzenie Parku dla Psów "PsiStanek" przy ulicy Wspólnej

Numer projektu: VI/1, lokalizacja: ul. Wspólna, kwota: - zł, autor: Mateusz Wiatr


Zagospodarowaniem terenu zainteresowani są mieszkańcy i użytkownicy okolicznych budynków i instytucji (w tym Teatru Zagłębia, obiektów handlowo-usługowych). Możliwości i sposób zagospodarowania są tematem, który był poruszany podczas wielu spotkań, interwencji, oględzin w terenie - teren powinien zostać zagospodarowany kompleksowo, na podstawie koncepcji wypracowanej wspólnie z mieszkańcami. Ze względu na skomplikowany układ własnościowy, możliwości działania są obecnie ograniczone. Teren powinien pełnić funkcję ogólnodostępnego skweru, zieleńca miejskiego, a ciągłość komunikacyjna kwartału nie powinna zostać przerywana wygrodzeniami, np. pod zaproponowaną funkcję.

 W projekcie planu (który znajduje się w końcowej fazie sporządzania), teren przewidziany na zieleń urządzoną - skwery i zieleńce miejskie, wraz z elementami małej architektury, ciągami pieszymi i rowerowymi, urządzeniami i elementami infrastruktury, budowlami terenowymi takimi jak: podjazdy, schody, place zabaw, oczko wodne, urządzenia ogrodowe; wysokość obiektów małej architektury do 4 m, udział pow. biol. czynnej: min. 80%; zakaz grodzenia. Dodatkowo teren podlegać będzie dodatkowym ustaleniom dla przestrzeni publicznych. 

Według pracowników Miejskiego Schroniska teren zbyt mały na wybieg dla psów.

Do pobrania

Proszę czekać...